ADM 72011

ADM 72011
our price (including 16% VAT)
6.00 EUR
excl. shipping & handling charges

Ju 88 Part 3 – Lehrgeschwader 1, Nahaufklärungsgruppe 1, FFS (B) 34, KG 51 "Edelweiss", KG 54 "Totenkopf"


1. Ju 88 A-1 L1+ER der 7./LG1
2. Ju 88 A-5 L1+BB der Stab I./LG 1
3. Ju 88 A-5 L1+MN der 5./LG 1
4. Ju 88 A-4 L1+KP der 6./LG 1
5. Ju 88 A-4 5L1+JL der 3./LG 1
6. Ju 88 A-4 5L1+OK der 2./LG 1
7. Ju 88 A-14 Q1+JC des Stab Nahaufklärungsgruppe (NAG) 1
8. Ju 88 A-16 CT+YZ der Flugzeugführerschule (B) 34
9. Ju 88 A-1 9K+AL der 3./KG 51 "Edelweiss"
10. Ju 88 A-5 9K+HP der 6./KG 51 "Edelweiss"
11. Ju 88 A-4 9K+DS der 8./KG 51 "Edelweiss"
12. Ju 88 A-5 B3+PM der 4./KG 54 "Totenkopf"
13. Ju 88 A-8 B3+BB des Stab I./KG 54 "Totenkopf"
14. Ju 88 A-4 B3+HP der 6./KG 54 "Totenkopf"
15. Ju 88 A-17 B3+LR der 7./KG 54 "Totenkopf"
16. Ju 88 A-4 B3+MH der 1./KG 54 "Totenkopf"

Alternative images

ADM 72011 Detail